Tuesday, January 15, 2008

100,000th Mind Mapping Workshop Participant / Mind Mapping Workshop # 1273 / กรมประมง รุ่น ๒/๒๕๕๑

[Mind Map ประวัติการอบรม 10 ปี] [ภาพบนสุด : จ่าเอกวรชัย เสนสอาดรับของที่ระลึกจากอาจารย์ธัญญา ผลอนันต์] [ภาพที่ 2 :คุณเนตรดาว วิเศษโสรับของที่ระลึกจากอาจารย์ขวัญฤดี ผลอนันต์] [ภาพที่ 3 :คุณนริสา หนูสอนรับของที่ระลึกจากอาจารย์ธัญญา ผลอนันต์] [ภาพที่ 4 :คุณจิราพร พรหมประเสริฐ ผู้ได้รับดาว 11 ดวงจากเพื่อนร่วมรุ่น] [ภาพที่ 5 :Mind Map ที่ได้รับดาว 11 ดวง] [ภาพที่ 6 :Shopping Ideas] [ภาพที่ 7 :Shopping Ideas] [ภาพที่ 8 :ตัวอย่าง Mind Maps รุ่น 1273] [ภาพที่ 9 :ตัวอย่าง Mind Maps รุ่น 1273] [ภาพที่ 10 :ตัวอย่าง Mind Maps รุ่น 1273] [ภาพที่ 11 :ตัวอย่าง Mind Maps รุ่น 1273] [ภาพที่ 12 :ตัวอย่าง Mind Maps รุ่น 1273] [ภาพที่ 13 :ขวัญฤดี ผลอนันต์] [ภาพที่ 14 :ธัญญา ผลอนันต์] จ่าเอกวรชัย เสนสอาด เจ้าหน้าที่สื่อสาร ๖ ส่วนบริหารจัดการประมงทะเล เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Mind Mapping Workshop เป็นคนที่ 100,000 โดยนับตั้งแต่การจัด Mind Mapping Workshop อย่างถูกต้องตามหลักการและวิธีการของ TONY BUZAN ผู้ประสิทธิ์ประสาท Mind Map ครั้งแรก รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2540 จัดโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่โรงแรมโซลทวิน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 24 คน ส่วนผู้เข้ารับการอบรมคนที่ 99,999 คือคุณเนตรดาว วิเศษโส นักวิชาการประมง สพช. และคนที่ 100,001 คือคุณนริสา หนูสอน เจ้าน้าที่ประมง ศพช. ประจวบคีรีขันท์ Buzan Centre (Thailand) มอบชุดหนังสือส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของสำนักพิมพ์ ขวัญข้าว '๙๔ ให้กับผู้โชคดีทั้งสามคน คุณนริสา หนูสอนยังเป็นที่เขียนชื่อเพื่อนได้ถึง 81 ชื่อในเวลาสามนาที ซึ่งนับว่าเป็นสถติสูงสุดขอปี 2551 / ส่วน Mind Map ที่เพื่อนร่วมรุ่นจำนวน 61 คนให้ดาวมากที่สุดเป็นจำนวนถึง 11 ดาวเป็นของคุณจิราพร พรหมประเสริฐ ช่วงบ่ายวันที่ 15 มกราคม คุณสาวิตรี วงศ์สุวรรณ เจ้ากน้าที่สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง ผู้เคยเข้ารับการอบรมเมื่อปลายปี 2550 ได้สละเวลาทำงานมาเล่าประสพการณ์ในการนำ Mind Map ไปใช้ในชีวิต เริ่มจากนำไปจัดระบบบุคคลและหมายเลขโทรศัพท์หน่วยการต่าง ๆ ที่ต้องทำงานร่วมกัน โดยนำรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์มาทำเป็น Mind Map ที่สวยงานหลายไป ทำให้สามารถตอบคำถามของผู้สนใจได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว นอกจากนั้นคุณสาวิตรียังเขียนแผนพัฒนาตนเองด้านต่าง ๆ ออกมาเป็น Mind Map ที่สวยงามอีกด้วย