Tuesday, January 29, 2008

Mind Mapping Workshop # 1291 - โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 27 มกราคม 2551

วันที่ 27 มกราคม 2551 ผมไปจัด Mind Mapping Workshop # 1291 ให้กับนักเรียนชั้นประถม ๕-๖ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ในชั่วโมงสาระวิชาภาษาไทย โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2445 เดิมเป็นโรงเรียนราษฎร์ชื่อ "โรงเรียนกุมารีวิทยาลัย" ต่อมาปีพ.ศ.2485 ได้มีโรงเรียนราษฎร์เปิดขึ้นอีกหนึ่งโรงชื่อ โรงเรียนบำรุงดรุณี ต่อมารัฐได้รวมโรงเรียนทั้งสองเข้าด้วยกันและตั้งชื่อใหม่ว่า "โรงเรียนมณฑลสุราษฎร์ธานี" แล้วได้แยกนักเรียนหญิงไปเรียนที่อาคารใหม่จึงตั้งชื่อใหม่ว่า "โรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี" และในพ.ศ.2521 โรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี ได้เปิดรับนักเรียนชายเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จึงได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งเป็น "โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา" จนถึงทุกวันนี้ [กิจกรรมก่อนเริ่มวิชาการ] [Mind Map แผ่นนี้ทำให้วิทยากรหายเหนื่อย เจ้าของนั่งหลังห้องห่างจอสิบกว่าเมตร แต่สามารถซึมซับเก็บเกี่ยวความรู้ได้ขนาดนี้นับว่า "สุดยอด" จริง ๆ "น้องจูน" เจ้าของหากได้แวะมา blog นี้ ขอให้ส่งชื่อและที่อยู่มาให้ใน comment ครูมีรางวัลให้ และขอส่งเสริมให้ส่งผมงานเข้าประกวดทั้งระดับโรงเรียนและระดับชาติ มีโอกาสได้รับรางวัลสูงมากครับ ฝีมือดีมีคุณภาพจริง ๆ ครูขอชมเชย !] [ตัวอย่าง Mind Map] [ตัวอย่าง Mind Map] [ตัวอย่าง Mind Map] [ตัวอย่าง Mind Map] [ตัวอย่าง Mind Map] [ตัวอย่าง Mind Map] [ตัวอย่าง Mind Map] [ตัวอย่าง Mind Map "น้องหนึ่ง-NEUNG" ทั้ง "แก่นแกน" และ "กิ่งแก้ว" ดีแล้ว แต่ถ้าต่อ "กิ่งแก้ว" ให้สัมผัสกับ "แก่นแกน" จะดีมาก] [ตัวอย่าง Mind Map น้อง "ฝน"] [ตัวอย่าง Mind Map] [ตัวอย่าง Mind Map] [ตัวอย่าง Mind Map ของน้อง TOON แก่นแกนสวยแล้ว แต่ขอแนะนำให้เขียนเส้นรองรับความคิดและคำที่เราเขียนไว้เสมอ อย่าให้คำไปขวางเส้น เพราะจะทำให้ความคิดไม่ลื่นไหล] [ถ่ายภาพร่วมกัน คณาจารย์ นักเรียนและทีมงาน] [สนทนาหลังการบอรม]

No comments: