Tuesday, January 29, 2008

Mind Mapping Workshop # 1306 - วัดพระมหาธาตุ ประถม ๔ เมื่อ วันที่ 31 มกราคม 2551

นักเรียนชั้นประถม ๔ จำนวนประมาณ 400 คนได้เข้ารับการอบรม Mind Mapping Workshop # 1306 เป็นคาบแรกของวันที่ 31 มกราคม 2551 ในช่วงเคารพธงชาติ คุณครูประกาศหน้าเสาธงว่า วันนี้นักเรียนชั้นประถม ๔ และ ๕ จะได้เข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรที่สนุกสนานและได้ความรู้ ให้นักเรียนเตรียมสอมงและใจไว้ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดตั้งขึ้นในที่ดินวัดร้าง คือ วัดมังคุดและวัดพระเดิม ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร มีเนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 23 ตารางวา วันที่ 6 พฤศจิกายน 2464 เปิดทำการสอนเป็นครั้งแรก มีฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอแห่งแรก โดยมีนายศิริ ภูริพงศ์(ขุนภูริพงศ์ศึกษากร) ศึกษาธิการอำเภอเมือง เป็นครูใหญ่คนแรก ปีต่อมาเปลี่ยนฐานะจากโรงเรียนประจำอำเภอ เป็นโรงเรียนประจำตำบลพระเสื้อเมือง (เรือนประชาบาล) พอถึงปี 2476 เปลี่ยนจากโรงเรียนประชาบาล ตำบลพระเสื้อเมือง (เรือนประชาบาล) เป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลพระเสื้อเมือง "วัดพระมหาธาตุ" เมื่อปี 2479 โอนไปสังกัดเทศบาล เรียกว่า โรงเรียนเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช "วัดพระมหาธาตุ" วันที่ 3 มิถุนายน 2495 อาศัยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนตามความนิยมของประชาชนว่า "โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ" ซึ่งใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน วันที่ 1 ตุลาคม 2523 ได้โอนโรงเรียนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ (ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา 2523) จนถึงปัจจุบัน ในปีการศึกษา 2545 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุเป็นโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2546 โรงเรียนจัดการศึกษา 2 ระดับ กล่าวคือ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยดำเนินการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน 48 ห้องเรียน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 51 ห้องเรียน (ห้องเรียนตามเกณฑ์ ก.ค. 63 ห้องเรียน) ครู อาจารย์ จำนวน 103 คน จำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 2,294 คน และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 76 คน รวมทั้งสิ้น 2,370 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 8 คน [บรรยากาศก่อนอบรม] [บรรยากาศก่อนอบรม]