Thursday, January 17, 2008

Mind Mapping Work Shop # 1277 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

[บรรยากาศการอบรม-สนุกสนานกับกิจกรรม] [อาจารย์และทีมงาน STABILO เจ้าของร้าน ข.ไข่ เครื่องเขียน ถ่ายภาพร่วมกับธัญญา ผลอนันต์] [อาจารย์+นักเรียนและทีมงาน STABILO เจ้าของร้าน ข.ไข่ เครื่องเขียน ถ่ายภาพร่วมกับธัญญา ผลอนันต์] [Mind Map เรื่องตัวเองของน้องภาวิณี "มีน"] [Mind Map เรื่องตัวเองของน้อง "ภัทร"] [หัวใจของน้องชาวกาญจนานุเคราะห์] [บรรยากาศการอบรม-สีสันช่วยจำ] [บรรยากาศการอบรม-ดีใจได้ปากกาฟรี] [บรรยากาศการอบรม] [บรรยากาศการอบรม] โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์เปิดครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2472 โดยเป็นสาขาหนึ่งของโรงเรียนประจำจังหวัดชาย โดยอาศัยเรียนบนชั้นสองของตึกสโมสรข้าราชการจังหวัดกาญจบุรีหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง (ปัจจุบันคือ สวน ร. 3 ) พ.ศ.2520 โรงเรียนเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ห้องเรียน พ.ศ. 2523 โรงเรียนเปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนสตรีกาญจนานุเคราะห์” มาเป็น “โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์” พ.ศ.2537 - โรงเรียนเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กรมสามัญศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนเปิดสอนโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ( สพพ.) ใช้เวลาเรียน 2 ปี (จนถึงปีการศึกษา 2541) พ.ศ. 2550 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติแผนการจัดชั้นเรียนเป็น 14-13-13 / 12-11-9 รวม 72 ห้องเรียน ปัจจุบัน โรงเรียนมีที่ดิน 2 แปลง รวม 20 ไร่ 2 งาน 6.1 ตารางวา อาจารย์ธัญญา ผลอนันต์ได้เดินทางไปอบรม Mind Map ให้กับนักเรียนมัธยม ๑ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี มีนักเรียนเข้ารับการอบรม 250 คน นับเป็น Mind Mapping Work Shop # 1277 หัวข้อในการประกวด Mind Map คือ "ภาวะโลกร้อน" นักเรียนส่งผลงานได้ที่อาจารย์ธนา ห้องสาระความรู้คณิตศาสตร์ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2551