Tuesday, January 29, 2008

Mind Mapping Workshop # 1307 - วัดพระมหาธาตุ ประถม ๕ วันที่ 31 มกราคม 2551

[โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 31 มกราคม 2551] [ประจำที่ก่อนเริ่มเรียน] [ตัวอย่าง "แก่นแกน" ของ กุนเชียง ปั้น TOTO และ TEAR] [สนุกกับการใช้ภาพ สีและเส้น] [ตัวอย่าง Mind Map] [ตัวอย่าง Mind Map] [กิจกรรมหลังอบรม ส่งครุประจำชั้นภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551] [บันทึกไว้ในสมุดกิจกรรมของโรงเรียน] วันที่ 31 มกราคม 2551 ผมไปจัด Mind Mapping Workshop รุ่นที่ 1,307 ให้กับโรงเรียนวัดมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช