Wednesday, January 9, 2008

Mind Mapping Workshop # 1,269 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

[ภาพที่ 2 : บรรยากาศในห้องอบรม] [ภาพที่ 3 : ตัวอย่าง Mind Map ของนักศึกษาม.แม่ฟ้าหลวง] [ภาพที่ 4 : ตัวอย่าง Mind Map ของนักศึกษาม.แม่ฟ้าหลวง] [ภาพที่ 5 : ตัวอย่าง Mind Map ของนักศึกษาม.แม่ฟ้าหลวง] [ภาพที่ 6 : ตัวอย่าง Mind Map ของนักศึกษาม.แม่ฟ้าหลวง] [ภาพที่ 7 :บรรยากาศในห้องอบรม] [ภาพที่ 8 :บรรยากาศในห้องอบรม] [ภาพที่ 9 :บรรยากาศในห้องอบรม] Mind Mapping Workshop # 1,269 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้กับนักศึกษาปีที่ ๑ จำนวน 180 คน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2551 โดยมีอาจารย์ทรงสรรค์ อุดมศิลป์เป็นผู้ประสานงาน [ภาพบนสุด : คุณปรัศว์ ประเสริฐ ผู้เคยเข้ม Mind Mapping Workshop มาแล้วเมื่อหกปีก่อน] คุณปรัศว์ ประเสริฐ เคยเข้ารับการอบรม Mind Mapping Workshop กับศูนย์พัฒนาศักบภาพเด็กชลบุรี เมื่อวันที่ 24 มินายน 2545 ซึ่งเป็นรุ่นที่ 253 และมีผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นนักเรียนในจังหวัดชลบุรีทั้งหมด 40 คน ปัจจุบันเข้าเรียนเป็นนักศึกษาปีที่ ๑ ในสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ [คุณปรัศว์ ประเสริฐ กับเพื่อนร่วมรุ่นเมื่อปี 2545 ณ โรงแรมรัตนชลบุรี]

No comments: