Wednesday, January 9, 2008

Mind Mapping Workshop # 1,267 กรมประมง รุ่น ๑/๒๕๕๑

กรมประมงจัดอบรม Mind Mapping Workshop # 1,267 เป็นหลักสูตรแรกของกรมในปี ๒๕๕๑ ให้กับข้าราชการ ๕๗ คนเมื่อวันที่ ๘-๙ มกราคม การบริหารจัดการทางด้านการประมงของไทยจึงเริ่มจัดการบริหารจัดการทางการประมงขึ้น ในปี พ.ศ. 2444 (ร.ศ. 120) โดยให้เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น ได้สั่งการให้กรมสรรพากรจัดเก็บภาษีค่าน้ำ ในปี 2457 และได้สั่งการให้มีการจัดและบริหารทางด้านการประมง เพื่อการมุ่งประโยชน์ 3 ประการ คือ 1. การสร้างผลผลิตอาหารสัตว์น้ำให้มีปริมาณเพียงพอแก่ประชาชนในประเทศ 2. การสร้างผลผลิตสัตว์น้ำให้เป็นรายได้ของประเทศ 3. การเก็บภาษีอากรสัตว์น้ำ ปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช เป็นระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ได้พระกรุณาโปรดเกล้าฯ เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (ม.ร.ว.สท้าน สนิทวงศ์) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรพาณิชยการ โดยให้รวมกระทรวงเกษตราธิการกับกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม เป็นกระทรวงเดียวกัน เรียกว่า กระทรวงเกษตรพาณิชยการ แบ่งส่วนราชการเป็น 13 กรม มีกรมประมงรวมอยู่ด้วย เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 ตราพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการกรมประมงขึ้นใหม่ อันเป็นผลให้กรมประมงต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบกว้างขวางมายิ่งขึ้น กล่าวคือได้รับมอบหมาย ให้มีหน้าที่ในการศึกษา วิจัย ค้นคว้าและทดลองเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การบำรุงพันธุ์สัตว์น้ำ การรวบรวมข้อมูล สถิติ ความรู้เกี่ยวกับการประมง การอนุรักษ์ชลสมบัติ การพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์การประมง ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ รวมทั้งการสำรวจแหล่งประมง ตลอดจนการส่งเสริมและเผยแพร่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การจับสัตว์น้ำ งานอาชีพการประมงอื่นๆ และการควบคุมกิจการประมงให้เป็นไปตามกฏหมายและสอดคล้อง กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 ให้กรมประมงมีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษา วิจัยและพัฒนาด้านการประมง เพื่อการจัดการทรัพยากรประมง ควบคุมการทำประมง และการผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมงที่มีมาตรฐานถูกสุขอนามัยให้มีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ตลอดจนใช้ทรัพยากรประมงและทรัพยากรที่เกี่ยวเนื่องอย่างยั่งยืน ความต้องการเครื่องมือคิดใหม่ของกรมประมงสะท้อนได้จากคำกล่าวของ ดร. สมหญิง เปี่ยมสมบูรณ์ อธิบดีกรมประมงที่กล่าวในการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย" ซ่งเป็นการระดมมอง ๖ จัวหวัดตะวันตก เมื่อต้นปีนี้ว่า "เนื่องจากสถานการณ์และสภาพปัญหาของการประมงทะเลของไทย จำเป็นต้องได้รับการดูแลแก้ไขอย่างเร่งด่วน ทั้งด้านผลผลิตของสัตว์น้ำในทะเลไทยลดลง สภาพแวดล้อมของทะเลไทยมีความเสื่อมโทรม การใช้เครื่องมือประมงหลายประเภทที่มีความขัดแย้งและรบกวนกัน ตลอดจนปัญหาเรื่องต้นทุน ซึ่งทั้งหมดนี้มีความจำเป็นต้องแก้ไขและปรับเปลี่นวิธีการทำการประมงทั้งหมดครั้งใหญ่ จึงจัดทำแผนแม่บทการจัดการประมงขึ้นโดยกรมประมงเป็นแกนหลักในการช่วยระดมสมองจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเสนอแนวทางและมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว" และเมื่อปี ๒๕๕๐ กรมประมงก็ได้จัด Mind Mapping Workshop ให้กับทั้งข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดกองต่าง ๆ เช่น กองคลัง มาแล้วถึง ๔ รุ่น และ Who Moved My Cheese? อีกสองรุ่น ผู้เข้ารับการอบรมรุ่นนี้ 57 คน มีมาจากกระบี่ กาฬสินธุ์ จันทบุรี ชลบุรี ตรัง ตราด นครสรรค์ นนทบุรี พะเยา พังงา เพชรบุรี ภูเก็ต มหาสารคาม มุกดาหาร ยโยธร ระนอง ระยอง ราชบุรี ลำปาง ลำพูน สงขลา สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี หนองคายและอุทัยธานี

No comments: