Thursday, January 17, 2008

Mind Mapping Work Shop # 1278 โรงเรียนวิสุทธรังษี กาญจบุรี

[อาจารย์และนักเรียนถ่ายภาพร่วมกับธัญญา ผลอนันต์] ประวัติโรงเรียน วิสุทธรังสี เริ่มเมื่อ พ.ศ.2447 ได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นในวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ซี่งอยู่ในความควบคุมของพระอมรโมฬี วัดบวรนิเวศ เจ้าคณะมณฑล ผู้อำนวยการศึกษา มณฑลราชบุรีจัดการเรียน เป็น 2 ชั้น คือ ชั้นมูล และชั้นประถม มีนักเรียน 54 คน ครู 1 คน คือ พระภิกษุเจียม เป็นทั้งครูใหญ่และครูผู้สอนจนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2449 ก็ลาออก พ.ศ.2449 พระวิสุทธิรังษี (เปลี่ยน) เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ผู้ดูแล และอุปการะโรงเรียนได้จัดพระก้าน นาคะพันธ์ (ซึ่งต่อมาได้เป็นพระครู วัดตสารโสภณ) เข้าทำการสอนและเป็นครูใหญ่ต่อมาโรงเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงครามนี้ได้เป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกที่ตั้งขึ้นในจังหวัดกาญจนบุรี และให้ใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนตัวอย่างประจำจังหวัด ” พ.ศ.2486 พระวิสุทธิรังษี (เปลี่ยน) เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงครามผู้อุปการะ โรงเรียนและกรรมการการศึกษาได้จัดสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น 1 หลังภายในบริเวณวัด ตัวอาคารเป็นตึกชั้นเดียว 7 ห้องเรียน ก่ออิฐถือปูน เครื่องบนไม้จริงหลังคามุงกระเบื้อง ทางราชการให้ขนานนามโรงเรียน เพื่อเกียรติประวัติแก่ ท่านเจ้าคุณ - วิสุทธรังษี โดยให้มีชื่อว่า “โรงเรียนประจำจังหวัดกาญจนบุรี วิสุทธรังษี” ปัจจุบัน โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม .1) ถึงระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม .6) สายสามัญ Mind Mapping Work Shop # 1278 อาจารย์ธัญญา ผลอนันต์อบรมนักเรียนชั้นมัธยม ๑ โรงเรียนวิสุทธรังษี กาญจบุรีจำนวน 450 คน หัวข้อในการประกวด Mind Map คือ "ภาวะโลกร้อน" นักเรียนส่งผลงานได้ที่คุณครูประจำชั้นภายในวันที่ 31 มกราคม 2551